Saber més de CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La qualificació d’eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació.

Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

La certificació d’eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.
El certificat d’eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d’eficència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
L’etiqueta d’eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.
S’adjunta amb el certificat i classifica els habitatges i edificis en una escala de 7 lletres de la A a la G, sent la A la més eficient.
Les 7 lletres representen una escala d’eficiència on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.
La certificació d’eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o vivenda que vol comprar o llogar.

També serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

En el cas d’edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE d’eficiència energètica en els edificis, els edificis ocupats per entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic han de constituir un exemple que els factors mediambientals i energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació d’eficiència energètica.

Els certificat d’eficiència energètica és obligatori per a:

 • els edificis de nova construcció.
 • Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 • Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic i des del 9 de juliol del 2015 quan la seva superfície útil total sigui superior a 250 m2, i des del 31 de desembre del 2015, quan la superfície útil total sigui superior a 250 m2 i estigui en règim d’arrendament.

En queden exclosos els següents casos:

 • Edifici o monument protegit oficialment per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric. En aquest sentit s’inclouen els edificis o monuments amb els nivells de protecció A (bé cultural d’interès nacional), B (bé cultural d’interès local), C (bé d’interès urbanístic) i D (bé d’interès documental).
 • Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.
  Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edifici industrial, de la defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la seva part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 • Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.
 • Qualsevol altra tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no estigui inclosa al RD 235/2013, per no ser considerat lloguer o compra-venda.
 • Local sense condicionar.
 • En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.
 • Edifici que es compra per a reformes importants* o enderrocs.
  *Aquesta excepció no s’aplica a parts d’edificis.
Sí. En queden exclosos els següents casos:

 • Edifici o monument protegit oficialment per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric. En aquest sentit s’inclouen els edificis o monuments amb els nivells de protecció A (bé cultural d’interès nacional), B (bé cultural d’interès local), C (bé d’interès urbanístic) i D (bé d’interès documental).
 • Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.
  Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edifici industrial, de la defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la seva part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.
 • Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
 • Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.
 • Qualsevol altra tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no estigui inclosa al RD 235/2013, per no ser considerat lloguer o compra-venda.
 • Local sense condicionar.
 • En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.
 • Edifici que es compra per a reformes importants* o enderrocs.
  *Aquesta excepció no s’aplica a parts d’edificis.
L’ha de sol·licitar el propietari de l’edifici, habitatge o local que vulgui vendre o llogar.
El certificat d’eficiència energètica la de realitzar i tramitar un tècnic competent que estigui en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals que habiliten per a la redacció de projectes o direcció d’obres i direcció d’execució d’obres d’edificació o per a la realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques o per a la subscripció de certificats d’eficiència energètica, o hagi acreditat la qualificació professional necessària per subscriure certificats d’eficiència energètica.