Saber més de CÈDULES D’HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.
La cèdula d’habitabilitat serveix per:

  • quan s’ha de transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors transmissions.
  • I donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions  i altres serveis.
Sí, hi ha diferents tipus de cèdula d’habitabilitat segons el cas en el que us trobeu.

  • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana.
  • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes).
  • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.
La vigència de la cèdula d’habitabilitat depèn del tipus i de quan ha estat atorgada.

Les cèdules d’habitatges nou o usats amb data d’atorgament anterior a 2004 tenen vigència de 10 anys.

Les cèdules d’habitatges nous o usats atorgades de 2004 a 2012  tenen vigència de 15 anys.

Les cèdules atorgades a partir de 2013 si són:

  • Cèdules de primera ocupació, vigència de 25 anys.
  • Cèdules de primera ocupació de rehabilitació, vigència de 15 anys.
  • Cèdules de segona ocupació, vigència de 15 anys.
  • Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:

Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.

El primer pas que cal fer és saber si l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat o no i si aquesta està vigent o no.

Per a fer aquesta consulta podeu trucar al 012 indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula i quan es va concedir.

Si la cèdula està concedida i vigent:

es pot demanar un duplicat a les diferents seus territorials de l’Agència d’Habitatge.

Si la cèdula està caducada o l’habitatge mai no n’ha tingut:

s’ha de sol·licitar una nova cèdula.

El tècnic pot ser: arquitecte, arquitecte tècnic/aparellador, o enginyer de l’edificació.

Podeu accedir-hi mitjançant els col·legis professionals respectius.

  • Depenent de l’any de construcció de l’habitatge i de si va tenir o no cèdula anteriorment, el certificat que cal portar és:

per a habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984 o posteriors amb cèdula de primera o segona ocupació atorgada anteriorment per la Generalitat cal el Certificat d’habitabilitat de segona ocupació.

Per a habitatges construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 sense cèdula d’habitabilitat cal el Certificat d’Idoneïtat de les Condicions d’Habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i de les Condicions de Solidesa i Seguretat actuals.

La cèdula d’habitabilitat l’ha de tramitar un tècnic per tal que certifiqui l’habitabilitat de l’habitatge amb el model normalitzat corresponent.

El tècnic pot ser: arquitecte, arquitecte tècnic/aparellador, o enginyer de l’edificació.

Podeu accedir-hi mitjançant els col·legis professionals respectius.

L’ha de sol·licitar el promotor de l’habitatge, el propietari, l’administrador o un representant autoritzat.