ITE

Home/ITE

Tècnics d’inspecció d’edificis ITE

¿Què és una ITE?

La inspecció tècnica d’edificis o ITE, consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar a la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. (decret 67/2015, de 5 de maig).
Una ITE és coneguda també com a IEE (informe evaluació d’edificis)

Normativa del col·legi d’aparelladors de Barccelona:
www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1505005.pdf

Quines parts de l’edifici s’ inspecciona en una ITE?

Són revisats l’estat de l’estructura, fonamentació, façana interior i exterior, mitgeres, estat de conservació de la coberta, terrat de l’edifici, xarxes d’instal·lacions, i elements d’accessibilitat de  l’edifici i qualsevol part que pugui afectar la seguretat de l’immoble i així també evitar danys a tercers.

Com es realitza la ITE?

Un tècnic expert del nostre equip, visita l’edifici i realitza una inspecció ocular de l’edifici i emet un informe. Si és favorable, s’emetrà un certificat d’idoneïtat i es registrarà a l’administració corresponent finalitzant el tràmit.  En cas que es detectessin deficiències que suposin un risc imminent per a les persones, el tècnic  ha de comunicar immediatament tant a la Propietat com a l’Ajuntament perquè s’adoptin les mesures necessàries. Us proposem solucions i assessorament tècnic perquè es puguin esmenar les deficiències trobades.

Quins edificis han de passar la ITE ?

Edificis amb ús d’habitatge, sempre que es compleixi qualsevol dels supòsits següents:

– Edificis unifamiliars i plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat.

– Edificis o habitatges en edifici que vulguin acollir-se a programes públics d'ajudes i foment de la rehabilitació.

– En aquells casos en què els programes o ordenances locals així ho determinin. En el cas d’habitatges o locals integrats en comunitats de propietaris, el deure de passar la inspecció correspon a la pròpia Comunitat. Els terminis màxims per passar la inspecció, venen definits per la Generalitat, en funció de la data de construcció de l’edifici, fins a arribar l’actualització.

 

 

Quins edificis NO han de passar la ITE ?

-Edificis per als quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

– En el cas dels edificis d’habitatges que duguin a terme rehabilitacions integrals i hagin obtingut la llicència municipal de primera ocupació, o en el seu cas, hagin efectuat la comunicació prèvia que preveu la normativa d’urbanisme vigent un cop finalitzades les obres, el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la inspecció tècnica s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat de final d’obres

-Edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

 

Quin és el preu de passar al ITE ?

 Per determinar i oferir el preu just, no hi ha un import fix, sinó que dependrà de variables com la superfície de la finca a inspeccionar o el nombre d’habitatges i locals comercials.

 

Més informació

Habitatge Generalitat. Ajudes a la rehabilitació

Ministeri de Foment – (informe evaluación edificios IEE)

ITE Vilanova i la Geltrú
ITE Barcelona