ITE Barcelona

Home/ITE Barcelona

TÈCNICS EN INSPECCIONS TÈCNIQUES EDIFICIS (ITE)

BARCELONA I ÀREA METROPOLITANA

Què és una ITE?

La inspecció tècnica d’edificis o ITE, consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció iorientar a la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació imanteniment. (decret 67/2015, de 5 de maig).
La ITE és coneguda també com a IEE (informe evaluació edificis)

Quines parts de l’edifici s’ inspecciona en una ITE?

Són revisats l’estat de l’estructura, fonamentació, façana interior i exterior, mitgeres, estat de conservació de la coberta, terrat de l’edifici, xarxes d’instal·lacions, i elements d’accessibilitat de  l’edifici i qualsevol part que pugui afectar la seguretat de l’immoble i així també evitar danys a tercers.

Com es realitza la ITE?

Un tècnic expert del nostre equip, visita l’edifici i realitza una inspecció ocular de l’edifici i emet un informe. Si és favorable, s’emetrà un certificat d’idoneïtat i es registrarà a l’administració corresponent finalitzant el tràmit.  En cas que es detectessin deficiències que suposin un risc imminent per a les persones, el tècnic  ha de comunicar immediatament tant a la Propietat com a l’Ajuntament perquè s’adoptin les mesures necessàries. Us proposem solucions i assessorament tècnic perquè es puguin esmenar les deficiències trobades.

Quins edificis han de passar la ITE ?

Edificis amb ús d’habitatge, sempre que es compleixi qualsevol dels supòsits següents:

– Edificis unifamiliars i plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat.

– Edificis o habitatges en edifici que vulguin acollir-se a programes públics d'ajudes i foment de la rehabilitació.

– En aquells casos en què els programes o ordenances locals així ho determinin. En el cas d’habitatges o locals integrats en comunitats de propietaris, el deure de passar la inspecció correspon a la pròpia Comunitat. Els terminis màxims per passar la inspecció, venen definits per la Generalitat, en funció de la data de construcció de l’edifici, fins a arribar l’actualització.

 

NORMATIVA ITE / IEE  BARCELONA

Normativa del col·legi d’aparelladors de Barccelona:
www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1505005.pdf

Tramitació inspecció tècnica d’edificis en Barcelona:
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal

Tramitació inspecció tècnica d’edificis en Badalona:
http://cambrabadalona.com/web/ca/actualidad_post/los-edificios-de-1961-a-1970-deberan-pasar-la-ite

Ministeri de Fomento. IEE  (informe evaluación edificios)

https://iee.fomento.gob.es/

 

AL VOSTRE EDIFICI LI POT INTERESSAR TAMBÉ:

Consorci habitatge de Barcelona: Ajudes a la Rehabilitació

Oficina Virtual ajuntament De Barcelona : Ajudes a la Rehabilitació